top of page
 • Writer's pictureSathaworn

นักบินโต๊ะ

คือใคร?

Flight Dispatcher / นักบินโต๊ะ / พนักงานอำนวยการบิน คือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประสานงานด้านการบินกับนักบิน โดยพนักงานอำนวยการบินต้องมีความรู้ และเข้าใจข้อมูลโดยรวมไม่ต่างกับนักบิน และต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ความสำคัญ

พนักงานอำนวยการบิน เป็นตำแหน่งที่ทุกสายการบินต้องมี เนื่องจากมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการบินของเที่ยวบินต่างๆ โดยพนักงานอำนวยการบินนั้นมีหน้าที่หลักคือ

 1. การวางแผนการบิน

 2. จัดเตรียมเอกสารการบิน

 3. ติดต่อสื่อสารกับนักบิน

 4. ตรวจสอบเส้นทางบิน

 5. ประสายงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำการบิน
หน้าที่

 1. การวางแผนการบิน คือการวางแผนว่าเครื่องบิน หรือเที่ยวบินที่กำลังรับผิดชอบนั้นจะต้องทำการบินไปในเส้นทางใด ต้องมีการคำนวณน้ำหนักในการบิน ทั้งน้ำหนักเครื่องบิน เชื้อเพลิง สินค้า และผู้โดยสาร ทั้งนี้เพื่อนำมาคำนวณค่าต่างๆ ที่จำเป็น เช่น ปริมาณเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ เป็นต้น

 2. งานเอกสารการบิน ได้แก่การจัดเตรียมเอกสารที่สำคัญสำหรับการบินของนักบิน ได้แก่ แผนการบิน รายงานสภาพอากาศ ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม แผนที่อากาศที่แสดงความเร็วของลมในแต่ละความสูง การแผ่นตัวของเมฆในชั้นบรรยากาศต่างๆ และข่าวประกาศนักบิน (NOTAM) ที่แสดงถึงข้อมูลสำคัญของสนามบินที่จะทำการบิน

 3. การติดต่อกับนักบินนั้น พนักงานอำนวยการบินต้องทำการติดต่อสื่อสารผ่านวิทยุสื่อสารกับนักบิน หรือที่เรียกว่า Air to Ground Communication

 4. ประสานงานกับฝ่าย และหน่วยงานภาคพื้นอื่นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของเที่ยวบินนั้นๆ


พนักงานอำนวยการบิน ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางบิน โดยต้องทำการตรวจสอบเส้นทางนักบินกับนักบินที่บินในเส้นทางบินนั้นๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกเหนือจากหน้าที่ดังกล่าวแล้ว พนักงานอำนวยการบิน หรือ นักบินโต๊ะ ยังมีอำนาจในการยกเลิก หรือ เลื่อนเวลาบินได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อมีเหตุจำเป็น


จะเห็นได้ว่างานในอุตสาหกรรมการบินนั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะงานด้านการบริการผู้โดยสาร อย่างเช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน หรือนักบิน เท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆมากมายที่จะทำให้การบินในเที่ยวบินสามารถดำเนินไปได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบินฯ เป็นหลักสูตร 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มีความมุ่งมั่นในการให้ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านการบิน โดยมุ่งหวังสูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยให้เจริญก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพระดับสากล โดยหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบินนี้ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบินได้หลากหลาย เช่น

 • พนักงานอำนวยการบิน (Flight Operation Officer / Flight Dispatcher) ให้กับสายการบินและหน่วยงานการบินต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 • เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นในหน่วยงานด้านการบินต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่พิธีการบินประจำท่าอากาศยาน

 • เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารการบิน

 • หากมีความสนใจ สามารถศึกษาต่อด้านนักบินส่วนบุคคล หรือนักบินพาณิชย์

 • หากมีความสนใจ สามารถศึกษาต่อด้านการจัดการจราจรทางอากาศได้
3 views0 comments

Comentários


bottom of page